Naudojimosi Portalu Taisyklės

Interneto portalas www.darbaivisiems.lt skirtas informacijos apsikeitimui tarp darbo ieškančių ir darbą siūlančių asmenų.

Prieš pradedant naudotis interneto portalo „www.darbaivisiems.lt“  paslaugomis, Jūs privalote susipažinti su Naudojimosi Portalu taisyklėmis. Jeigu Jūs nesate susipažinęs su šiomis taisyklėmis arba su jomis nesutinkate, prašome nebetęsti tolimesnės registracijos šiame portale ir/arba nenaudotis portale esančiomis paslaugomis.  Jums toliau tęsiant registaciją portale ir/arba toliau naudodamiesi portalo paslaugomis, visais atvejais bus laikoma, kad Jūs su taisyklėmis susipažinote ir su jomis besąlygiškai sutinkate.

1. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai

Portalas – tai visuma Interneto tinkle patalpintų web-puslapių, turinčių vieną temą, dizainą bei vieną adresinį domeno plotą www.darbaivisiems.lt;

Interneto Portalo Administracija (Administracija) – tai UAB “Teledarbas” (kodas: 302576873, Juridinis adresas: Ulonų g. 3, LT-08240  Vilnius), įsteigta ir veikianti pagal visus Lietuvos Respublikos įstatymus;

Portalo Vartotojas (Registruotas Vartotojas) – tai darbo arba užsakymų ieškantis fizinis asmuo, turintis prieigą prie Portalo per Interneto tinklą, susikūręs vartotojo paskyrą portale ir  sutinkantis su nustatytomis  naudojimosi taisyklėmis; 

Portalo vartotojas (Neregistruotas Vartotojas) – tai darbą arba užsakymą siūlantis fizinis arba juridinis asmuo, turintis prieigą prie Portalo per Interneto tinklą, sutinkantis su nustatytomis  naudojimosi taisyklėmis; 

Vartotojo Paskyra – sukūriama registracijos puslapyje metu, leidžianti Administracijai identifikuoti kiekvieną Registruotą Vartotoją jo elektroninio pašto adreso bei slaptažodžio pagalba;

Vartotojo asmeninis puslapis (puslapis) – tai prieinamas registruotam vartototojui ir Portalo Administratoriui  skyrius, kuriame patalpinta asmeninė vartotojo informacija. Puslapis skirtas informacijos tarp vartotojų ir Administracjos apsikeitimui; 

Asmeninės žinutės – tai elektroninės žinutės, kurios siunčiamos tarp registruotų ir neregistruotų vartotojų, o jų siuntimas ir gavimas vyksta naudojantis Asmeniniu Vartotojo Puslapiu ir  elektronio pašto pagalba;

Portalo turinys – tai dizaino elementai, iliustracijos, grafiniai vaizdai, vaizdo medžiaga, tekstas, garsai ir kiti objektai, kurie laikomi arba nelaikomi intelektualinės veiklos rezultatu, teisiškai priklausantys Administracijai, vartotojams arba kitiems asmenims;

Paslaugos – mokamos ir nemokamos informacijos apsikeitimo ir kitos paslaugos, kurias teikia Administracija portale;

Naudojimosi taisyklės – tai susitarimas, nustatantis sąlygas bei naudojimosi Portalu tvarką, reglamentuojantis santykius tarp Administracijos ir vartotojų. Naudojimosi taisyklės laikomos vieša oferta, kurią puslapio Administracija adresuoja Registruotiems ir/arba neregistruotiems Vartotojiems.

2. Bendra Naudojimosi taisyklų informacija

2.1 „www.darbaivisiems.lt“ interneto portalo paskirtis – teikti elektronines paslaugas darbo ieškantiems ir darbą siūlantiems fiziniams ir juridiniams asmenims;

2.2 Darbą arba užsakymus ieškantys fiziniai asmenys gali užsiregistruoti portale ir gauti asmeninę Vartotojo paskyrą tolimesniam informacijos apsikeitimui; 

2.3 Užsiregistravę vartotojai gali kurti ir išsaugoti trumpą paieškos apibūdinimą (profesijos arba specialybės raktažodį), o atsiradus galimybei ar  laisvai darbo vietai, gauti apie tai skubų pranešimą į Vartotojo asmenini puslapį, elektroniniu paštu ir (arba) trumpąja mobiliojo ryšio žinute;

2.4 Darbą arba užsakymus siūlantys fiziniai arba juridiniai asmenys gali be išankstinės registracijos portale pagal numatytus raktažodžius vykdyti darbą ieškančių asmenų paiešką portalo duomenų bazėje bei siųsti visiems registruotiems portalo vartotojams,  atitinkantiems paieškos kriterijus, darbo pasiūlymus;

2.5 Naudojimosi taisyklės reguliuoja santykius tarp Puslapio Administracijos ir registruotų ir/arba neregistruotų portalo Vartotojų;

2.6 Galiojanti Naudojimosi taisyklių redakcija patalpinta Interneto tinkle adresu: https://www.darbaivisiems.lt/naudojimosi-taisykles/.  

3 Internetinio puslapio naudojimosi sąlygos

3.1. Portalo naudojimas įmanomas, tik gavus registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo sutikimą su Naudojimosi taisyklėmis. Prisijungimas prie Portalo taipogi įmanomas tik pagal Naudojimosi taisyklėmis numatytą tvarką. Tam, kad galima būtų naudotis portalu, Registruotas Vartotojas savarankiškai privalo sukurti Vartotojo Paskyrą;

3.2. Visi registruoti ir neregistruoti portalo vartotojai privalo naudoti portalą tik savo asmeniniams tikslams. Registruotas ir/arba neregistruotas portalo  Vartotojas patvirtina, kad jis suvokia ir sutinka, kad bet kuri jo skaitoma, parsisiunčiama arba kitais būdais per Portalą gaunama medžiaga naudojama Vartotojo išskirtinai savo nuožiūra. Registruotas vartotojas neturi teisės suteikti jokios informacijos apie savo Paskyrą bei slaptažodį tretiesiems asmenims;

3.3. Visi registruoti ir neregistruoti portalo vartotojai neturi teisės savarankiškai bei be leidimo keisti Portalo dizainą, struktūrą ar kitus elementus;

3.4. Registruodamas Paskyrą, Vartotojas privalo nurodyti aktualią ir teisingus duomenis atitinkančią informaciją. Norint prisijungti prie Portalo, formuojami unikalūs Paskyros duomenys: elektroninio pašto adresas ir slaptažodis, kurie laikomi konfidencialia informacija ir niekur negali būti skelbiami, išskyrus galiojančių įstatymų ir/arba Naudojimosi sąlygų nustatytus atvejus. Už slaptažodžio pametimą ir dėl to iškilusią riziką, kad Vartotojo Paskyra pasinaudos sukčiai ar bus įvykdyti kiti neteisėti veiksmai, atsakomybę prisiima pats Vartotojas;

3.5. Vartotojui registruojantis Portale, jo nurodyti asmeniniai duomenys yra apdorojami Administracijos Naudojimosi taisyklių  išpildymui;

3.6. Po registracijos registruotas vartotojas turi teisę naudotis Portalo funkcijomis tik su Naudojimosi taisyklių  vykdymo sąlyga; 

3.7. Vartotojas suvokia ir sutinka, kad jo Paskyroje talpinama informacija prieinama Administracijai; 

3.8. Vartotojo, kuris ankščiau užsiregistravo Portale, prisijungimas prie Portalo įvykdomas kiekvieną kartą autorizacijos metu – t.y. po Vartotojo elektroninio pašto adreso bei slaptažodžio įvedimo;

3.9. Autorizaciją praėjęs asmuo laikomas tinkamu savo Paskyros savininku;

3.10. Gavus prieigą prie Portalo gali keistis slapukų (cookies) technologija, siekiant, kad registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas būtų automatiškai prijungiamas prie tinklalapio, taip pat statistinių duomenų rinkimui, įskaitant apsilankymų Puslapyje statistikos vedimą;

3.11. Registruotas portalo vartotojas turi teisę kreiptis į Puslapio palaikymo tarnybą, jei registruotas Vartotojas nepraeina autorizacijos, ko priežatis gali būti slaptažodžio užmiršimas, profilio blokavimas ar kitokios priežastys. Administracija gali vienašališkai keisti, atšaukti arba papildyti prieigos atnaujinimo  prie Vartotojo paskyros, Vartotojo autorizacijos būdus;

3.12. Neregistruotas vartotojas turi teisę naudotis Portalo funkcijomis tik su Naudojimosi taisyklių  vykdymo sąlyga; 

3.13  Dalis internetinio portalo „www.darbaivisiems.lt“ teikiamų Paslaugų yra teikiamos registruotiems ir neregistruotiems portalo Vartotojams už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos internetiniame portale „www.darbaivisiems.lt“, Mokamų Paslaugų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Vartotojas apmoka;

3.14 Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų;

3.15. Registruotas ir neregistruotas portalo Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne internetinis portalas „www.darbaivisiems.lt“, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis internetiniu portalu „www.darbaivisiems.lt“  paslaugomis;

3.16 Registruotas ir neregistruotas portalo vartotojas tik pats atsako už savo veiksmus interneto portale „www.darbaivisiems.lt“ , o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią registruotas ir/arba neregistruotas portalo vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis paslaugomis interneto portale „www.darbaivisiems.lt“;

3.17 Portalo Administracija aprūpina Portalo funkcionavimą visą parą, bet negarantuoja su techniniais gedimais arba profilaktiniais darbais susietų pertraukų nebuvimo.

4. Puslapio Administracijos teisės ir pareigos

4.1. Portalo Administracija vykdo einamąjį Portalo valdymą, nustato jo struktūrą, išorinį vaizdą, leidžia arba apriboja Vartotojų prieigą prie Portalo, vykdo kitas Administracijai priklausančias teises;

4.2 Portalo Administracija laikoma asmeniu, kuris tik organizuoja techninę galimybę registruotiems ir neregistruotiems portalo vartotojams tarpusavio bendradarbiavimui užtikrinti, įskaitant visiems registruotiems ir/arba neregistruotiems portalo vartotojams suteiktą galimybę savarankiškai vykdyti tam tikrus veiksmus Portale. Atitinkamai Administracija vykdo tokias funkcijas kaip perdavimas, saugojimas bei prieigos per interneto tinklą prie Vartotojo pateiktos informacijos, grafinių vaizdų ir kitų medžiagų aprūpinimas be tokių medžiagų pakeitimų arba kitokio įsikišimo iš Administracijos pusės;

4.3 Portalo Administracija negarantuoja, kad interneto portalo „www.darbaivisiems.lt“ registruoti vartotojai gaus darbą arba darbo pasiūlymą iš organizacijų ar kitų juridinių arba fizinių asmenų, į kurių darbo pasiūlymus kandidatuoja arba kitaip komunikuoja (siunčia savo CV ir t.t.)  portalo „www.darbaivisiems.lt“ registruoti vartotojai;

4.4 Portalo Administracija sprendžia reklamos Portale talpinimo tvarkos klausimus, dalyvavimus partnerių programose ir kita;

4.5  Interneto portalas „www.darbaivisiems.lt“ nėra duomenų gavėjo įgaliotasis atstovas, agentas ar rangovas, todėl „www.darbaivisiems.lt“ neatsako už žalą, kurią registruoti portalo vartotojai gali patirti, ieškodami darbo arba dalyvaudami darbo konkursuose ir tam tikslui naudodamiesi  interneto portalo „www.darbaivisiems.lt“ paslaugomis. Jeigu registruotas vartotojas sudaro darbo sutartį su duomenų gavėju, „www.darbaivisiems.lt“ netarpininkauja ir  neatsako už jokius duomenų gavėjo pažadus registruotam vartotojui arba už darbo sutarties sąlygų vykdymą;

4.6 Interneto portalas „www.darbaivisiems.lt“ neprisiima atsakomybės užtikrinti, kad registruotas  vartotojas ras darbą arba, kad su juo/ja susisieks potencialūs darbdaviai, bei neatsako nei už neteisėtą duomenų gavėjui pateiktų duomenų naudojimą, nei už duomenų konfidencialumo įsipareigojimo laikymąsi iš duomenų gavėjo pusės;

4.7 Portalo medžiagoje gali būti techniniai netikslumai arba spaudos klaidos. Administratorius gali keisti arba taisyti medžiagą bet kuriuo metu.

4.8. Portalo Administracija turi teisę:

4.8.1. bet kuriuo metu keisti Portalo išorinį vaizdą bei jo turinį, informuodama apie tai registruotus ir neregistruotus Vartotojus arba jų neinformuodama;

4.8.2. šalinti bet kokį Portalo turinį, niekaip negrindžiant savo sprendimo ir neperspėjant apie tai registruotų ir neregistruotų Vartotojų, įskaitant tokį turinį, kuris Administracijos nuomone pažeidžia ir/arba gali pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymus, Naudojimosi taisyklių  punktus, kitų Vartotojų teises arba trečiųjų asmenų teises, kenkti jiems arba kelti grėsmę jų saugumui;

4.8.4. pristabdyti, apriboti arba nutraukti registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo prieigą prie visų arba prie bet kokio Portalo skyriaus, bet kada ir be paaiškinimų, perspėjant registruota ir/arba neregistruota Vartotoją iš anksto arba to nedarant;

4.8.5. šalinti registruoto Vartotojo paskyrą savo nuožiūra, taip pat ir dėl registruoto Vartotojo veiksmų, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus arba Naudojimo taisyklų  punktus;

4.8.6. teikti registruotam ir/arba neregistruotam Vartotojui mokamas paslaugas. Įkainiai, tvarka ir paslaugos suteikimo terminai aprašyti atitinkamuose Portalo skyriuose;

4.8.7. vykdyti registruoto Vartotojo žinučių išsiuntimą (per elektroninį paštą, sms žinutes ir t.t.)

4.8.8. elektroniniu paštu arba sms informuoti registruotą vartotoją apie savo ir savo bendradarbiavimo partnerių teikiamas paslaugas, galimybes, ir naujoves;

4.8.9. elektroninu paštu arba sms informuoti registruotą vartotoją apie naujas laisvas darbo vietas, atitinkančias duomenų bazėje registruoto vartotojo įvestus duomenis; 

4.8.10. bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti interneto portalo „www.darbaivisiems.lt“ veiklą;

4.8.11 rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie registruotus ir/arba neregistruotus vartotojų apsilankymus bei naudojimąsi „www.darbaivisiems.lt“ interneto portalu (įskaitant vartotojo IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur registruotas ir/arba neregistruotas vartotojas buvo nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių peržiūrų skaičių);

4.8.12 rinkti, saugoti ir naudoti informaciją, kurią registruotas ir/arba neregistruotas vartotojas suteikia portalo administracijai  tikslu prenumeruoti „www.darbaivisiems.lt“ interneto portalo  paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius bei bet kokią kitą informaciją, kurią registruotas ir/arba neregistruotas  vartotojas savo pasirinkimu siunčia portalo administracijai;

4.8.13 rinkti, saugoti ir naudoti portalo registruotų vartotojų asmenininius duomenis, kurie vartotojų pateikti „www.darbaivisiems.lt“ interneto portale (elektroninis pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (miestas), pavardė, vardas telefono numeris, profesija);

4.8.14 portalo „www.darbaivisiems.lt“ administravimui naudoti interneto analitikai skirtais analizuoti įrankius bei įvairius slapukus  (ang. Cookies), tam kad, efektyviai teikti paslaugas ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka vartotojo poreikius; 

4.9. Administracija neapsiima spręsti tarp registruotų ir/arba neregistruotų Vartotojų iškylančių ginčų ir konfliktinių situacijų, bet savo nuožiūra gali pagelbėti kai kurių konfliktų sprendimuose. Administracija turi teisę pristabdyti, apriboti arba nutraukti registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo prieigą prie Portalo tuo atveju, jeigu Administracija iš kitų registruotų ir/arba neregistruotų Vartotojų gautų motyvuotus skundus dėl vieno iš  Portalo registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojų nekorektiško elgesio.

5. Registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo teisės ir pareigos

5.1. Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas turi teisę:

5.1.1. naudotis visomis funkcijomis, suteiktomis Portalo, taip pat naudoti Portalą asmeniniams darbo paieškos ir užsakymų vykdymo poreikiams įgyvendinti;

5.1.2. keisti nustatymus ir koreguoti registruoto Vartotojo Paskyrą ir asmeninį puslapį;

5.1.3. talpinti registruoto Vartotojo Paskyroje asmeninę informaciją;

5.1.4. naudoti Administracijos servisus; 

5.1.5. siųsti ir gauti Asmenines žinutes, darbo pasiūlymus;

5.1.6. naudotis Administracijos suteiktomis paslaugomis;

5.1.7. užsiimti kitokia, Lietuvos Respublikos įstatymų bei Naudojimosi sąlygų punktų nepažeidžiančia veikla Portale ;

5.1.8. Vartotojas paskelbęs savo asmens duomenis duomenų bazėje, arba siusdamas  kitiems vartotojams žinutės vartotojas neįgyja jokios duomenų bazės dalies autorių teisių, tačiau turi teisę pildyti, taisyti arba koreguoti į duomenų bazę įvestus savo asmens duomenis.

5.2. Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas įsipareiguoja: 

5.2.1. registruojant Vartotojo Paskyrą arba siunčiant Asmenines žinutes kitiems vartotojams,  nurodyti tikrovę atitinkančią informaciją bei vykdyti visus Vartotojo Paskyros konfidencialumą užtikrinančias sąlygas;

5.2.2 registruojant Vartotojo Paskyrą „Teledarbas“ internetiniame portale, vartotojai privalo pateikti tik tokius asmeninius duomenis, kurie yra būtini asmens tapatybei nustatyti. Būtina pateikti: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, profesiją arba specialybę, gyvenamąją vietą (miestą), el. pašto adresą, ir telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti su asmeniu;

5.2.3. nevykdyti 6-ame Naudojimosi taisyklių skyriuje nurodytų uždraustų veiksmų;

5.2.4. vartotojas atsako už žalą, padarytą „www.darbaivisiems.lt“ ir trečiosioms šalims dėl jo / jos veiksmų, kuriais buvo siekiama nukopijuoti visą duomenų bazę ar jos dalį, sugadinti duomenų bazę arba pakenkti jos darbui, įskaitant bet kokios programinės įrangos (taikomųjų programų, sąrankų („script‘ų“), užklausų per komandinės eilutės sąsają ir pan.) naudojimą;

5.2.5. vartotojas sutinka, kad, jam neprieštaraujant, portalo administracija tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslams šiuos vartotojo duomenis: vardą, pavardę, telefoną ir elektroninio pašto adresą;

5.2.6. periodiškai susipažinti su Naudojimosi taisyklų turiniu Interneto tinkle adresu: https://www.darbaivisiems.lt/naudojimosi-taisykles/ ir sekti pakeitimus.

6. Registruotam ir/arba neregistruotam Vartotojui draudžiama:

6.1. skleisti propagandą ar agitaciją, skatinančią socialinę, rasinę, nacionalinę arba religinę neapykantą ar priešiškumą, karo propagandą, taip pat socialinio statuso, vienos ar kelių nacijų, religijų arba kalbų išaukštinimą;

6.2.  talpinti Portale arba perduoti asmeninėse žinutėse trečiųjų asmenų apribotos prieigos informaciją (konfidencialią informaciją), jeigu Vartotojas neturi tokios teisės pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba sutarties dėl šios informacijos paviešinimo;

6.3. Portalo Vartotojui draudžiama pildyti Portalo turinį, jeigu Vartotojas neturi tam reikalingų įgaliojimų ir/ar teisių turėtojo sutikimo;

6.5. talpinti arba siųsti portale žinutes, grafinius vaizdus arba kitą medžiagą (taip pat ir neatitinkančią realybės), kurios talpinimas įžeidžia arba gali įžeisti asmens garbę, orumą bei dalykinę piliečio arba organizacijos reputaciją;

6.6. talpinti arba perduoti Portale žinutes, kuriose yra necenzūrinės leksikos, 

6.8. talpinti arba perduoti Portale kitų Vartotojų arba kitų asmenų asmens duomenis, įskaitant tokių asmenų kontaktinius duomenis be jų iš anksto duoto sutikimo;

6.9. registruojant Vartotojo Paskyrą, nurodyti arba įvesti melagingą arba išgalvotą informaciją apie save, įskaitant svetimus arba išgalvotus vardą bei pavardę;

6.10. vienam asmeniui registruoti daugiau nei vieną Vartotojo Paskyrą;

6.11. vykdyti veiksmus, nukreiptus į Portalo funkcionavimo destabilizavimą, bandyti vykdyti nesankcionuotą prieigą prie Portalo valdymo arba prie jo neprieinamų skyrių (skyrių, prie kurių prieiga leidžiama tik Administracijai), taip pat įgyvendinti bet kokius analogiškus veiksmus;

6.12. vykdyti nesankcionuotą prieigą prie kitų Vartotojų Paskyrų įvedant slaptažodį arba bandat nulaužti slaptažodį, taip pat bandyti tai daryti;

6.13. siųsti portale žinutes su reklaminio pobūdžio informacija.  

7. Garantijos ir šalių atsakomybė

7.2. Administracija neprisiima atsakomybės už materialinę arba nematerialinę žalą, kurios pasekme laikoma Vartotojų pateikta informacija;

7.3. Informacija apie prieštaringą informaciją patalpinusį asmenį gali būti perduota tretiesiems asmenims tik pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

7.4. Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas garantuoja, kad jo talpinama arba siunčiama asmeninėse žinutėse informacija, kuri kaip intelektualios veiklos rezultatas yra saugoma įstatymų, jos dalys arba kopijos, taip pat kita medžiaga niekaip nepažeidžia niekieno teisių bei teisėtų interesų. Pretenzijų, susijusių su Vartotojo Naudojimosi taisyklių pažeidimu viešinant trečiųjų asmenų informaciją, gavimo iš trečiųjų asmenų atveju, Portalo Administracija turi teisę vykdyti turimos registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo kontaktinės informacijos perdavimą su pretenzija besikreipusiems asmenims pagal galiojančius įstatymus, siekiant sureguliuoti iškilusius nesutarimus;

7.5. Registruotas Vartotojas garantuoja, kad visais įmanomais būdais pasirūpins Vartotojo paskyros duomenų konfidencialumu, kurie naudojami autorizacijai Portale ir apsisaugojimui nuo kitų asmenų autorizacijos vykdyti;

7.6. Portalo Administracija, suteikdama techninę galimybę naudotis Portalu, nedalyvauja Registruoto Vartotojo asmeninio puslapio turinio formavime ir Registruoto Vartotojo turinio į Portalą įkėlime;

7.7. Portalo Administracija neprisiima atsakomybės už Portalo turinį, jeigu jis patalpintas arba išsiustas Registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo;

7.8. Portalo Administracija neprisiima atsakomybės už galimus sutrikimus ir pertraukas Portalo darbe ir dėl šitos priežasties įvykusius duomenų praradimus;

7.9. Administracija neprisiima atsakomybės už bet kokią Registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo kompiuteriui, mobiliesiems įrenginiams, programinei įrangai bei bet kokiai kitai įrangai padarytą žalą naudojantis Portalu arba kitais puslapiais, prieinamais Vartotojui per patalpintas Portale hipernuorodas;

7.10. Administracija neprisiima atsakomybės už slaptažodžio parinkimą tretiesiems asmenims ir bet kokius jų veiksmus susietus su Vartotojo Paskyra;

7.11 Portalo Administracija neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, įskaitant netektą galimą naudą arba padarytą žalą naudojantis Portalu, Portalo turiniu ar kita medžiaga, prie kurių prieigą Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas arba kiti asmenys gavo Portalo pagalba, net jeigu Portalo Administracija buvo perspėjus Registruota ir/arba neregistruota Vartotoją apie galimą tokios žalos riziką;

7.12. Portalo Administracija neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, padarytą Registruotam ir/arba neregistruotam Vartotojui, įskaitant duomenų praradimą, Vartotojo Paskyros pašalinimą, Portalo turinio, Serviso arba Portalo nefunkcionavimą;

7.13. Administracija nedalyvauja kilusių tarp Registruotų ir/arba neregistruotų Vartotojų konfliktų sprendime;

7.14. Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas prisiima atsakomybę už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Vartotojo Paskyra, taip pat už neteisėtus veiksmus, susijusius su Portalo turinio talpinimu naudojantis Vartotojo Paskyra;

7.15. Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas prisiima asmeninę  atsakomybę už bet kokį Portalo turinį arba kitą informaciją, kurią jis įkelia į Portalą, kitais būdais paviešina Portale arba naudodamasis Portalu. Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas privalo savarankiškai priimti trečiųjų asmenų pretenzijas dėl neteisėtai patalpinto arba perdavimo Portale turinio arba informacijos;

7.16. Už Naudojimosi taisyklių punktų pažeidimą prieiga prie Portalo, tam tikrų Portalo skyrių ir/arba Serviso gali būti apribota, pristabdyta arba nutraukta neterminuotam laikui. Prieiga gali būti atkurta Portalo Administracijai sulaukus iš Registruoto Vartotojo raštiško prašymo atkurti prieigą, toks prašymas svarstomas Portalo Administracijos;

7.17. Portalo Administracija neprivalo įdarbinti Registruotų vartotojų, siųsti Registruotiems vartotojams darbo ar kitus pasiūlymus ar siūlyti Registruotą vartotoją  darbdaviams; 

7.18. UAB Teledarbas – organizacija, neteikianti įdarbinimo paslaugų. Darbą siūlo „www.darbaivisiems.lt“ interneto portalu besinaudojantys portalo vartotojai; 

7.19. Administracija neatsako už žalą, kuri kyla dėl darbdavių, kurie naudojasi „www.darbaivisiems.lt“ interneto portalu, veiksmų, pažadų ar bet kokio kitokio elgesio, susijusio su įdarbinimu; 

7.20. Portalo Administracija negarantuoja, kad darbdaviai išsaugos gautų duomenų konfidencialumą ir tinkamai tvarkys duomenis;

7.21. Administracija negarantuoja korektiško darbo siūlančio atsakymo Registruotam vartotojui, jeigu vartotojas  nepasirenkamas kaip kandidatas;

7.22. Vartotojo Paskyra gali būti ištrinta be atkūrimo galimybės Administracijos nuožiūra.

8. Kitos sąlygos:

8.1. Naudojimosi taisyklės įsigalioja Registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo sutikimo su jomis momentu. Sutikimas išreiškiamas varnelių uždėjimu atitinkamose Naudojimosi taisyklių laukeliuose Vartotojo Paskyros registravimo metu, taip pat bet kuriuo veiksmu naudojantis Portalu. Tuo atveju, jei Registruotas ir/arba neregistruotas Vartotojas nesutinka su Naudojimosi taisyklų punktais, Vartotojas privalo nedelsiant nutraukti naudojimąsi Portalu ir ištrinti Vartotojo Paskyrą;

8.2. Naudojimosi sąlygų punktai gali būti papildyti, pakeisti arba atšaukti Portalo Administracijos vienašališkai ir be išankstinio Registruotų ir/arba neregistruotų Vartotojų perspėjimo. Portalo Administracija turi teisę pranešti apie įvykusius Naudojimosi taisyklų pakeitimus arba pranešti apie įsigaliojusią naująją Naudojimosi taisyklių redakciją, paskelbdama tokią informaciją Portale, siųsdama Vartotojui asmenines žinutes arba kitu būdu Administracijos nuožiūra;

8.3. Paskyros pašalinimas reiškia automatinį asmens duomenų pašalinimą, įskaitant Registruoto Vartotojo Portalo turinio, Paskyros nustatymų įrašų ir asmeninio Vartotojo puslapio, taip pat esamos Vartotojo Paskyroje informacijos pašalinimą;

8.4. Jei Naudojimosi taisyklių redakcija anuliuoja Šalių teisių ir pareigų punktus, tokiu atveju taikomi veikiantys (aktualūs) Naudojimosi taisyklių redakcijos punktai, jeigu tik pastarieji niekaip nepaveikti Šalių santykių;

8.5. Registruoto ir/arba neregistruoto Vartotojo pretenzijos Administracijai priimamos ir svarstomos tik su ta sąlyga, jeigu Vartotojas pateikia realybę atitinkančius ir aktualius faktus bei duomenis, kurie nurodyti Vartotojo Paskyroje. Atsižvelgiant į galimą kitų Vartotojo Paskyrų egzistavimą su panašiais Paskyros duomenimis, Administracija turi teisę pareikalauti papildomos informacijos, leidžiančios nustatyti, dėl kurios būtent Paskyros buvo gauta pretenzija arba nustatyti asmens, kuris kreipėsi su pretenzija, priklausomumą duotai Paskyrai;

8.6. Visi Šalių ginčai yra reguliuojami derybų būdu. Ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka, kylanti iš santykių, kurie reguliuojami Naudojimosi taisyklemis, laikoma būtina. Ikiteisminis pretenzijų reguliavimo terminas yra ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo to momento, kai buvo gauta atitinkama pretenzija. Nepavykus rasti bendro susitarimo dėl ginčo, toks ginčas gali būti nagrinėjamas tos apylinkės teisme, kur registruota Portalo Administracija;

8.7. Visi „www.darbaivisiems.lt“ Registruoti ir/arba neregistruoti Vartotojai turi susipažinti su Naudojimosi taisyklėmis ir jų laikytis. Naudojimosi taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ;

8.8 Duomenys kaupiami UAB “Teledarbas” duomenų centre esančioje duomenų bazėje. Prieiga prie šių duomenų yra saugoma vartotojo tikrumo nustatymo mechanizmu; 

8.9 „www.darbaivisiems.lt“ interneto portalą tvarko UAB „Teledarbas“ administratorius. Bet kokiais klausimais arba, turėdami nusiskundimų dėl paslaugos, kreipkitės šiuo el. pašto adresu: info@darbaivisiems.lt;

8.10 UAB “Teledarbas” yra užregistruotas duomenų valdytojų asmens duomenų valdytojų valstybės registre.